Artikel Wijkblad De Blaak

Maandag 23 maart jl zou de werkgroep energietransitie een energiecafé organiseren voor de Blaakbewoners. De doelstelling van deze bijeenkomst was om iedereen te informeren over de stand van zaken rond de energietransitie in onze wijk, de voortgang daarin en de planning daarvan. Daarnaast willen we graag horen van bewoners wat zij belangrijk vinden in de plannen die gemeente en provincie aan het maken zijn rondom het klimaatvraagstuk en op welke manier bewoners invloed willen uitoefenen op besluiten die genomen gaan worden.

Alles was voorbereid, maar het uitbreken van de coronapandemie maakte dat dit onmogelijk door kon gaan. Dat is jammer want de ontwikkelingen staan niet stil. Er is daarover veel te vertellen en de besluitvorming rond de warmtetransitie en de verduurzaming van onze energievoorziening gaat voorlopig gewoon door in het beoogde tempo.

In deze uitgave van het wijkblad willen we onze mede wijkbewoners informeren over wat er in grote lijnen gaande is en verwijzen naar plaatsen waar meer en actuele informatie kan worden gevonden.

Website energie coöperatie

Onze website is de afgelopen weken helemaal vernieuwd. Neem er eens een kijkje: energiedeblaak. Via de website informeren wij over actuele ontwikkelingen, wij zijn via mail te bereiken en je kunt natuurlijk aanmelden als lid.

Regionale energiestrategie (RES)

Nederland is opgedeeld in regio’s. Elke regio heeft een opdracht gekregen om in de eigen regio een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Concrete plannen daarvoor moeten binnenkort worden opgeleverd. Een concept plan van onze regio (de regio Hart van Brabant) is vrijwel gereed (zie: regionale-energie-en-klimaatstrategie). Neem eens een kijkje op deze site en klik vandaar uit vooral eens door naar de Regionale Klimaat en Energie Strategie.

Bestuursleden van de energie coöperatie zijn betrokken bij het tot stand komen van dit regioplan, zijn dus goed op de hoogte van de inhoud maar hebben er geen echte invloed op gehad. Het plan dat er nu ligt voorziet o.a. in de komst in onze regio van 30 tot 50 (extra) windmolens, 450ha zonnevelden (dat is zo’n 650 voetbalvelden) of een combinatie daarvan. Dat moet dan vóór 2030 zijn gerealiseerd, en in totaal moeten deze projecten jaarlijks 450 miljoen kWh opleveren.

Wij beraden ons over dit plan, of en hoe wij aan de realisatie van projecten in onze nabije omgeving actief wil meewerken en welke rol wij willen vervullen om Blaak bewoners hierin te laten participeren.  Ook de mogelijkheid om samen met andere energie coöperaties uit de regio samen te werken wordt onderzocht.

Warmtetransitie

Er is veel onderzoek geweest naar welke alternatieven er zijn om de woonwijken in Nederland op termijn van het aardgas te krijgen. Elke gemeente maakt daarvoor transitieplannen.

Als Energie Coöperatie De Blaak zijn we al vroeg in overleg gegaan met de gemeente over de meest passende vervanging van het Groninger aardgas in onze wijk. In opdracht van de gemeente zijn er studies (door CE Delft) uitgevoerd die leken te gaan in de richting van aansluiting van de wijk op een warmtenet, of naar oplossingen met warmte pompen in combinatie met elektrische verwarming. Daarnaast is een studie uitgevoerd naar de karakteristieke eigenschappen van onze wijk (een wijkassessment) die medebepalend zijn voor een mogelijke transitiekeuze. De EC heeft uitgebreid kennisgenomen van deze studies en heeft er bij de gemeente op aangedrongen dat de mogelijkheid van “Groen gas” als alternatief ook serieus wordt overwogen. De gemeente laat als reactie hierop momenteel een studie naar dit alternatief uitvoeren. De resultaten daarvan worden voor de zomer nog verwacht.

Gemeenten worden door de nationale overheid ondersteund in dit traject. Bijvoorbeeld met de Leidraad Transitievisie Warmte. De leidraad voorziet in relevante gegevens tot op wijkniveau en toont een startanalyse. Deze Startanalyse geeft informatie over vijf strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Voor De Blaak blijkt de “Groen gas” strategie zeker niet onrealistisch. De leidraad is na het aanvragen van een inlog en wachtwoord op www.expertisecentrumwarmte.nl voor iedereen beschikbaar.

Met de zo vergaarde kennis en uit de contacten met bewoners is binnen de energie coöperatie het beeld ontstaan dat zowel de regionale energiestrategie als de warmtetransitie in de wijk succesvol kunnen zijn als zij kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. Worden er in een van die twee trajecten keuzes gemaakt die niet op draagvlak kunnen rekenen dan beïnvloedt dat de kans op succes in het andere traject. De trajecten staan dus niet los van elkaar; ze moeten in samenhang worden bekeken.

Verder is het beeld ontstaan dat voor De Blaak een transitiestrategie zou passen die laagdrempelig en adaptief is. Een strategie waarin bewoners en huiseigenaren zelf het moment kunnen kiezen waarop de warmtevoorziening in hun woning aanpassen en daarbij gebruik kunnen maken van de technieken die zich in de loop van de tijd zullen aandienen.

Dus: Bewoners, laat van je horen!

Wij stoppen veel energie in het volgen van alle ontwikkelingen over de besluitvorming rond onze toekomstige energievoorziening. Wij willen iedereen graag informeren en waar mogelijk opkomen voor onze gezamenlijke belangen. Het is dan wél nodig dat we alle meningen en opvattingen horen. Iedereen kan daarvoor terecht op onze website.