De RE(K)S: Waarom en Wat​

Op 28 juni 2019 is het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd, dit akkoord wordt breed gedragen en 75 organisaties committeren zich aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is vooral de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs, met als doel “De stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius in 2050 en zo mogelijk 1,5 graden Celsius”. Om dit te bereiken moeten alle deelnemende (194) landen iets gaan doen.

De uitvoering van het Nederlandse Klimaatakkoord is neergelegd bij de 30 bestuurs-regio’s in Nederland, die allen een Regionaal Energie Strategie (RES) gaan opstellen

In die RESsen staan plannen voor:

Energiebesparing;
Grootschalige opwek van duurzame energie via wind en zon;
En welke bronnen er in de regio beschikbaar zijn voor verwarming van huizen anders dan het Groningse aardgas.
De regio Hart van Brabant (HvB) moet ook een Regionale Energie Strategie opstellen. In 2020 in concept en in 2021 definitief. In Hart van Brabant is daar klimaatadaptatie aan toegevoegd om de gevolgen van klimaatverandering voor onze leefomgeving tegelijkertijd aan te kunnen pakken. Daarom wordt onze RES REKS genoemd. In Hart van Brabant zijn 14 lokale energiecoöperaties actief. Alle 14 coöperaties hebben aan de REKS kunnen meedenken en een bijdrage geleverd. Het onderdeel betrokkenheid van burgers en bedrijven (participatie) vraagt nog een nadere uitwerking.

In februari 2020 hebben de 14 energiecoöperaties, waaronder energie coöperatie De Blaak, hun inzet verklaard aan de regio-raadsleden. Zij willen de 50% participatie namens de burgers en bedrijven inhoud geven en zich daarvoor verenigen en professionaliseren.

De uitwerking van het Klimaatakkoord binnen onze regio (REKS-opgave) treft ons allemaal

Belangrijke doelstellingen:

Een toekomstbestendige regio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en heeft invloed op alle inwoners en gebruikers daarvan, dus zij worden ook betrokken bij de veranderingen.
Iedereen moet mee kunnen beslissen en deelnemen en de hele samenleving moet hiervan kunnen profiteren.
We streven naar 50% lokaal (mede-) eigenaarschap van duurzame energieprojecten.
De lokale energiecoöperaties leveren, waar mogelijk, hun kennis en competenties om lokale belangen te waarborgen.
Sociale participatie krijgt extra aandacht om een breed maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor de ontwikkeling van de duurzame energieprojecten, zoals locatiekeuze.
Gemeenten geven zelf verder invulling aan procesparticipatie en betrekken hun inwoners daarbij, zodat iedereen mee kan denken en doen.
Lokale plannen van inwoners, gemeenten en ondernemers blijven belangrijk en inwoners mogen meedenken en beslissen over de plannen en meewerken aan de uitvoering.
Als Energie Coöperatie De Blaak UA willen we ons voor onze wijk graag inzetten voor een duurzame toekomst. We hebben daartoe een intentieverklaring opgesteld waarvoor we toestemming vragen aan onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020.